KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje Rady Rodziców (ze Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży):

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego Programu wychowawczego – profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Szkoły;

5) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców;

6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych;

7) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny pracy nauczyciela. Opinię przedstawia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

8) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych;

9) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora zajęć do wyboru z wychowania fizycznego;

10) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

11) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,

w przypadku braku zgody zespole nauczycielskim;

12) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

13) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły;

14) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

15) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;

16) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną;

17) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klasy i Szkoły;

18) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.