PEDAGODZY I PSYCHOLOG

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna.

W zakresie kompetencji pedagoga znajduje się:
     • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych
       i trudności wychowawczych;
     • indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
     • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci;
     • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
     • diagnozowanie sytuacji wychowawczej na terenie szkoły;
     • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
     • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie
       rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie
       z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
     • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form
       pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
     • pomoc w określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych zainteresowanych uczniów;
     • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:
     • udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
     • udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu działań diagnostycznych uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-
       pedagogicznej w szkole (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspieranie mocnych stron ucznia);
     • wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów;
     • udzielanie pomocy psychologicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb tj. konsultacje indywidualne, poradnictwo
       psychologiczne, zajęcia indywidualne i grupowe, pomoc doraźna, spotkania cykliczne;
     • organizowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych współczesnych problemów dotyczących młodzieży w szkole;
     • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     • udzielanie rodzicom porad, wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, emocjonalnych, szkolnych dotyczących ich
       dzieci;
     • współpraca z instytucjami pomocowymi na rzecz prawidłowego rozwoju ucznia, w tym: z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
       kuratorami sądowymi, sądami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.