POCZET SZTANDAROWY

NASZ SZTANDAR

POCZET SZTANDAROWY 

REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

POCZET SZTANDAROWY

Szkolny poczet sztandarowy zwykle tworzą trzy osoby. Są to:

 • chorąży – odpowiada za trzymanie sztandaru szkoły,
 • asysta – dwie osoby ustawiające się po bokach sztandarowego.

Do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie, którzy wyróżniają się stopniami, oceną z zachowania i odpowiednią postawą patriotyczną. W szkołach koedukacyjnych najczęściej rolę sztandarowego pełni chłopiec, a rolę asystujących – dziewczęta. Bycie członkiem pocztu sztandarowego uznawane jest za wyróżnienie.

Zadaniem pocztu sztandarowego jest uświetnienie uroczystości takich jak:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • ślubowanie klas pierwszych,
 • święto szkoły
 • uroczystości rocznicowe i państwowe : Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości,
 • inne uroczystości wymagające obecności pocztu.

STRÓJ I INSYGNIA

Obsada pocztu sztandarowego występuje w stroju galowym:

 • chorąży – ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie;
 • asysta – białe bluzki z rękawem, ciemne spódnice, czarne obuwie na niskim obcasie.

Insygniami pocztu są:

 • biało-czerwone szarfy, założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
 • białe rękawiczki na dłoniach.

ZACHOWANIE POCZTU SZTANDAROWEGO PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 1. Jeżeli uroczystość odbywa się w szkole i biorą w niej udział inne poczty, jako pierwszy wchodzi poczet sztandarowy szkoły, za nim pozostałe poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości.
 2. Poczet przez całą uroczystość stoi, zachowując godną postawę.
 3. Poczet sztandarowy szkoły staje po prawej stronie sceny, patrząc od strony zebranych na sali.
 4. Podczas uroczystego ślubowania uczniów klas – pierwszych poczet staje na środku.
 5. Podczas składania wiązanek kwiatów i wieńców przy miejscach pamięci narodowej – poczet sztandarowy szkoły zajmuje miejsce po prawej stronie (patrząc w kierunku miejsca pamięci), blisko miejsca pamięci.
 6. Poczet sztandarowy marsz rozpoczyna zawsze lewą nogą, na komendę: „poczet – marsz”.
 7. Zwroty w miejscu wykonuje się na komendę: „w lewo (w prawo, w tył) – zwrot!”. Komenda ta poprzedzana jest komendą „baczność”.
 8. Poczet sztandarowy salutuje:
 • przy wykonywaniu hymnu państwowego i hymnów kościelnych,
 • podczas opuszczania trumny do grobu,
 • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 • podczas składania kwiatów, wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje,
 • na polecenie wydane przez osobę kierującą uroczystością.

KOMENDY I POSTAWY

 1. Postawa „zasadnicza” – wykonuje się na komendę „baczność. Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.
 2. Postawa „spocznij” – wykonywana na komendę „spocznij”, sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie swobodnej.
 3. Postawa „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Materiał sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
 4. Postawa „prezentuj” – na komedę „przezentuj sztandar”, z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce tuż pod prawą (lewa dłoń prostopadła do klatki piersiowej poniżej prawego barku), po czym opuszcza w dół prawe ramie wzdłuż drzewca sztandaru i dłonią obejmuje jego dolną część. Drugi wariant: drzewce oparte o czubek prawego buta Chorążego. Sztandar pochylony do przodu prawą dłonią wyprostowaną w łokciu na wysokości barku. Lewa ręka w pozycji na „baczność”.
 5. Postawa „salutowanie sztandarem w miejscu” – wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla Sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi Sztandar do postawy „prezentuj”.
 6. Postawa „salutowanie sztandarem w marszu” – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy „salutowaniu w miejscu”. Komendy: „na prawo patrz” – chorąży pochyla sztandar; „baczność” – chorąży bierze Sztandar na ramię. Pozostałe komendy: „poczet – marsz”, „w lewo (w prawo, w tył) – zwrot!”

Komendy synchronizacji wydaje prowadzący ceremonię szkolną lub chorąży pocztu.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ POCZTÓW SZTANDAROWYCH W TRAKCIE MSZY ŚW. I POGRZEBÓW

 1. Poczty sztandarowe wprowadza się do kościoła przed rozpoczęciem mszy bez podawania komend.
 2. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. Jeśli w ceremonii uczestniczy wiele pocztów– wzdłuż nawy głównej, po obu stronach przejścia.
 3. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji„Baczność” lub „Spocznij”.
 4. Poczty sztandarowe salutują sztandarami w trzech momentach mszy: w trakcie czytania Ewangelii,podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. (od słów„…Ciałem i krwią naszego pana Jezusa Chrystusa”) do opuszczenia kielicha oraz w trakcie błogosławieństwa (od słów „Przyjmijcie Boże błogosławieństwo” do „Idźcie w pokoju Chrystusa”).
 5. Jeżeli członkowie pocztów sztandarowych chcą przyjąć komunię św., to nie występują z szyku, lecz kładą prawą rękę na sercu. Kapłan powinien przynieść komunię św. w miejsce ustawienia pocztów.
 6. Podczas pogrzebów poczet sztandarowy stawia się w kondukcie pogrzebowym za symbolem religijnym (krzyżem), a przed niosącymi wieńce i odznaczenia. Do sztandaru mocowana jest szarfa z kiru, składająca się z dwóch wstęg i kokardy. Kokardę mocuje się około 10 cm od górnej krawędzi sztandaru, natomiast wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Chorąży oraz asysta mogą mieć czarne opaski założone na lewe ręce.