RADA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Organem szkoły nieposiadającym osobowości prawnej, ale będącym reprezentacją ogółu rodziców uczniów Szkoły jest Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową Szkoły.

Uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców jest prawem i przywilejem rodzica.