INFORMACJE O RADZIE RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Organem szkoły nieposiadającym osobowości prawnej, ale będącym reprezentacją ogółu rodziców uczniów Szkoły jest Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową Szkoły. Uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców jest prawem i przywilejem rodzica.

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży działa na podstawie przepisów prawa oświatowego, Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży i uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Kadencja Rady Rodziców trwa rok, od 1.10. do 30.09.

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte między innymi na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców, które są zagospodarowywane na potrzeby uczniów i wspierają ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. Fundusze Rady Rodziców pozyskiwane są z dobrowolnych składek rodziców lub darowizn innych podmiotów.

 

Składka na Radę Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży wynosi 150 złotych. Można ją wpłacić bezpośrednio na konto Rady Rodziców, w księgowości lub przez wychowawcę.

Numer konta: PKO BP o/Łomża 71 1020 1332 0000 1602 0027 5461

Wpłaty na konto powinny mieć w tytule dopisek: imię i nazwisko ucznia oraz klasę